Gedragsregels

1. Vanbreda Agencies NV

Vanbreda Agencies NV, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 309, RPR 0772.859.673, is als gevolmachtigde onderschrijver geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Vanbreda Agencies NV behoort tot de groep rond Vanbreda Risk & Benefits, actief in de verzekeringssector.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be. Hierin kan Vanbreda Agencies NV maar kunnen ook alle met Vanbreda Risk & Benefits NV gelieerde Belgische makelaarsvennootschappen (Vanbreda Groep) geconsulteerd worden.

In Nederland wordt de Vanbreda Groep vertegenwoordigd door Vanbreda Risk & Benefits Nederland en in Luxemburg door Vanbreda Risk & Benefits SA.

De Vanbreda-groep heeft nauwe banden met de verzekeringsmaatschappij Justitia. Justitia is gespecialiseerd in het verzekeren van Employee Benefitsplannen en medeverzekering in Brand Grote Risico’s die door de Vanbreda Groep op maat van de onderneming-verzekeringnemer worden uitgewerkt.

2. Werkwijze

2.1. Gevolmachtigde onderschrijver

Vanbreda Agencies NV is een gevolmachtigd onderschrijver die verzekeringsoplossingen aanbiedt in verzekeringen niet-leven. Vanbreda Agencies NV heeft hiervoor volmachtovereenkomsten afgesloten met verzekeraars voor specifieke taken zoals onderschrijvings-en schaderegelingsbevoegdheden van de aangeboden producten. Vanbreda Agencies NV verdeelt haar producten uitsluitend via Vanbreda Risk & Benefits NV en haar dochter- of zusterbedrijven tevens verzekeringsmakelaars. Een eindklant die een product van Vanbreda Agencies NV wenst te onderschrijven wendt zich tot een van deze makelaars die een behoefteanalyse zal uitvoeren om te bepalen of een product geschikt is en het best past bij zijn specifieke noden.

Informatie over onze producten vind je terug op onze website.

2.2. Beleid met betrekking tot de gedragsregels

Vanbreda Agencies NV respecteert de sectorale gedragsregels, ongeacht of ze voortvloeien uit de wet of uit de deontologie voor de verzekeringstussenpersonen.

2.3. Vergoedingen

Vanbreda Agencies NV krijgt als gevolmachtigde onderschrijver voor haar diensten van haar volmachtgevende verzekeraars een volmachtvergoeding, gebaseerd op de premies voor de verzekeringscontracten die zij onderschrijft voor rekening van de verzekeraars. Deze volmachtvergoeding heeft geen betrekking op verzekeringsbemiddelingsdiensten die aan een cliënt verstrekt worden, maar vervangt de operationele kosten met betrekking tot polis- en schadebeheer die de volmachtgevende verzekeraar gewoonlijk draagt. Ze is daarom van nature niet strijdig met de plicht van de dienstverlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliënten.

Vanbreda Agencies NV werkt op haar beurt samen met verzekeringsmakelaars behorende tot de Vanbreda Groep. Deze krijgen voor hun diensten een makelaarsloon, gebaseerd op de premies voor de verzekeringscontracten die zij aanbrengen en die via Vanbreda Agencies NV onderschreven worden. Zij hebben ook de verplichting, alvorens de betrokken verzekeringsdienst wordt verstrekt, de cliënt duidelijk te informeren over het bestaan en de aard van het makelaarsloon.

2.4. Belangenconflicten

Het belangenconflictenbeleid maakt integraal deel uit van de gedragsregels binnen de Vanbreda Groep. Mocht zich een belangenconflict aanbieden dan treden strikte procedures in werking. Indien nodig zal hierover met jou op gepaste wijze worden gecommuniceerd.

2.5. Privacybeleid

Wij eerbiedigen jouw persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de geldende wetgeving. Lees hierover meer in de privacyverklaring van Vanbreda Agencies NV.

3. Duurzaamheidsbeleid

3.1 Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

3.2 Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren. Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

3.3 Jouw duurzaamheidsvoorkeuren

Ons kantoor zal voor verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent vragen naar jouw duurzaamheidsvoorkeuren.

4. Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken, verklaar je dat je kennis hebt genomen van de informatie hieronder.

Door via de website persoonlijke gegevens mee te delen, geef je ons de toelating om die te verwerken zoals bepaald door ons Privacybeleid. Omdat het internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden met communicatiemogelijkheden waarvan je uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.

4.1. Geen garantie

De teksten op deze website zijn zorgvuldig opgesteld, maar blijven noodgedwongen veralgemeningen. Ze mogen niet beschouwd worden als advies of een overzicht van verworven dekkingen. Dat laatste blijkt enkel uit de gesloten verzekeringspolis. Wij hebben het recht om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Geen enkele link naar websites van derden staat onder ons toezicht. Wij hebben geen zeggenschap over hun inhoud of andere kenmerken van die websites. Wij verstrekken die links uitsluitend voor de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat wij die links opnemen, impliceert niet dat wij de informatie op die websites goedkeuren.

Vanbreda Agencies NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via onze website. Indien je op basis van deze informatie beslissingen neemt, is dit jouw exclusieve verantwoordelijkheid. Je kan ons altijd contacteren voor een advies op maat.

4.2. Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens jouw bezoek op jouw harde schijf plaatst.

Op de website van de Vanbreda-groep wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze session cookies geen persoonlijke gegevens.

De cookies die worden aangemaakt door onze website identificeren jouw specifieke wensen en voorkeuren en laten toe dat de diensten daarop worden afgestemd.

De meeste Internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van jouw Internetbrowser te wijzigen, kan je er echter voor zorgen dat je verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op jouw harde schijf. De Vanbreda-groep kan echter de toegang tot haar website niet garanderen indien je de aanmaak van ‘session cookies’ weigert.

4.3. Vermelding van auteursrecht

Alle teksten, tekeningen, foto’s, films, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s… vermeld op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Vanbreda Agencies NV, de Vanbreda Groep of derden toe.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Enkel onder volgende voorwaarden is het toegestaan de informatie op deze website te gebruiken:

(1) onderstaande vermelding van auteursrecht wordt voorzien op alle documenten en kopieën die worden gereproduceerd of voortgebracht vanaf deze website (“de documenten”),

(2) de documenten uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en de documenten niet op andere netwerken worden geplaatst

(3) er geen wijzigingen en aanpassingen aan de documenten worden aangebracht.

Het gebruik voor andere doeleinden is bij wet uitdrukkelijk verboden en wij kunnen schendingen van of inbreuken op onze rechten vervolgen.

Copyright VANBREDA AGENCIES NV
Alle rechten voorbehouden.


5. Vragen en problemen

Voor al jouw vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij Vanbreda Agencies NV, Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen via ons formulier of stuur je een e-mail naar info@vanbreda-agencies.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as) of via het online bemiddelingsplatform van de Europese Unie.